Voorwaarden Spaarprogramma “Nutrilon Scan & Spaar”
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Spaarprogramma Nutrilon Scan & Spaar (hierna genoemd: het “Programma”) dat wordt georganiseerd door Danone Nutricia Nederland B.V., een besloten vennootschap met zijn adres op Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27090766 (hierna genoemd: “Nutricia”).
Artikel 1: Algemeen
 1. Nutricia organiseert het Programma waaronder deelnemers punten kunnen sparen en inwisselen onder deze voorwaarden. Het doel van dit Programma is de gebruikers van deelnemende Nutrilon producten te belonen voor hun keuze.
 2. Het sparen van de punten is gekoppeld aan de QR codes die te vinden zijn op de folie aan de binnenzijde van de Deelnemende Nutrilon-producten (zoals gedefinieerd in deze voorwaarden).
 3. Het Programma gaat van start op 28 oktober 2020 en zal doorlopen tot een nog onbepaalde tijd.
 4. Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. Door deel te nemen aan het Programma, gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 5. Nutricia behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder opgaaf van reden het Programma stop te zetten of de voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal op de website van Nutricia worden geplaatst, voorzien van een wijzigingsdatum.
 6. Nutricia is een gedeponeerde merknaam.
Artikel 2: Deelname aan het Programma
 1. Deelname aan het Programma is exclusief voorbehouden aan in Nederland woonachtige personen die achttien (18) jaar of ouder zijn.
 2. Om deel te nemen aan het Programma dienen personen zich te registreren voor Nutrilon Scan & Spaar, te bereiken via het scannen van de QR code op de binnenzijde van de deelnemende Nutrilon producten, via de website www.nutrilon-scan-en-spaar.nl of op de website www.nutriciavoorjou.nl. Voor registratie dient de deelnemer naam en emailadres op te nemen.
 3. Per persoon mag slechts een (1) account geregistreerd worden voor deelname aan het Programma. Het is toegestaan om meerdere accounts per huishouden te hebben, indien meerdere personen deel uitmaken van een (1) huishouden.
 4. Accounts kunnen niet worden gekoppeld of samengevoegd. Het is ook niet mogelijk punten van een account over te dragen aan een ander account.
 5. Nutricia kan, in de mate dat dit wettelijk is toegelaten, alle controles doen of laten doen die zij nodig acht om de hoedanigheid van de deelnemers en de naleving van deze voorwaarden te controleren. Niet-naleving door een deelnemer zal leiden tot de uitsluiting van zijn of haar deelname aan het Programma. Nutricia kan ter verificatie van de identiteit van deelnemers extra informatie opvragen.
 6. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van het Programma, behoudt Nutricia zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 7. Om fraude te voorkomen en te beperken kunnen deelnemers maximaal tien (10) unieke QR codes per maand uploaden op hun account en maximaal 2 (twee) Tikkie transacties per 30 dagen uitvoeren. Indien een deelnemer meer dan tien (10) unieke QR codes upload binnen een (1) maand, behoudt Nutricia het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 8. Bij onregelmatigheden zoals fouten die zich voordoen bij de webbouwer, bij Tikkie of bij Nutricia zelf, beslist Nutricia autonoom over de manier waarop deze worden gecorrigeerd en afgehandeld.
Artikel 3: Gegevens
 1. Alle persoonsgegevens die Nutricia verkrijgt in het kader van het Programma zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens, worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het Programma, te weten de identificatie van de deelnemers en voor een optimale gebruikservaring. De gegevens zullen enkel zo lang bewaard worden als nodig voor het goede verloop van het Programma. De gegevens zullen worden bewaard zolang de deelnemer gebruik maakt van de login op Nutrilon Scan & Spaar.
 2. De deelnemers hebben het recht tot verificatie van hun gegevens en om onjuiste gegevens te laten verbeteren door de verzending van een e-mail via het contactformulier op de website ( https://nutriciavoorjou.nl/privacyrechten ) of een brief te sturen naar het adres van de zetel van Nutricia. Elke deelnemer zal zich via dezelfde kanalen ook gratis en te allen tijde kunnen verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Artikel 4: Hoe het Programma werkt
 1. Na registratie als deelnemer aan het Programma kunnen deelnemers punten verdienen door het scannen van de QR code op de folie aan de binnenzijde van de verpakking. De punten worden gekoppeld aan het account van de deelnemers. De deelnemer kan de punten inwisselen voor een beloning in de vorm van een cash back.
 2. De Deelnemende Producten (zoals hierna gedefinieerd) bevatten alle een QR code.
  • De binnenste QR code kan slechts eenmaal worden gescand.
  • Om de punten die bij de QR code horen toe te voegen aan het account dient de deelnemer ingelogd te zijn op zijn account.
  • De punten kunnen worden toegevoegd aan het saldo van het account door QR code te scannen met de camera van de mobiele telefoon van de deelnemer.
  • Alle Deelnemende Producten geven recht op een bepaald aantal punten. Afhankelijk van het soort Deelnemende Producten worden punten toegevoegd aan het account van de deelnemer.
  • Indien een fout wordt gemaakt in uploaden of de punten zijn niet aan de portemonnee van het betreffende account toegevoegd kan de deelnemer na tien (10) minuten na het maken van de eerste scan, de specifieke binnenste QR code nogmaals scannen. Hierna kan de binnenste QR code niet meer worden gebruikt en worden de bijbehorende punten niet toegevoegd aan het account.
 3. Voor elke gescande binnenste QR code van een van de Deelnemende Producten worden 100 punten toegevoegd aan de portemonnee van de het account van de deelnemer. De gespaarde punten kunnen worden ingewisseld voor een cash back via de Tikkie app.
 4. De gespaarde punten kunnen worden ingewisseld voor geld terug via de Tikkie app. Je hebt minimaal 500 punten nodig om je punten in te wisselen voor geld terug via de Tikkie app.
 5. Toegekende punten per Deelnemend Product per account mag te allen tijde (tijdelijk) eenzijdig door Nutricia worden aangepast.
 6. De huidige waarde van de punten is EUR 1 per 100 punten. De in waarde in geld per punt mag ten allen tijde eenzijdig door Nutricia worden aangepast.
 7. Het is niet toegestaan om accounts, punten of de beloning door te verkopen aan derden.
 8. Punten die niet binnen 18 maanden verzilverd worden komen te vervallen. Na beëindiging van het Programma zijn de punten niet meer geldig en kunnen de punten niet meer worden ingewisseld voor een cash back. De punten zijn na beëindiging van het Programma ook niet inwisselbaar voor een andere tegenprestatie.
Artikel 5: Tell a friend
 1. Alle leden van Nutricia voor jou kunnen vrienden doorverwijzen en bonuspunten verdienen. Om extra bonuspunten te verdienen moeten bestaande leden van Nutricia voor jou, die deelnemen aan Nutrilon Scan & Spaar, vrienden doorverwijzen die nieuw zijn bij zowel Nutrilon Scan & Spaar als Nutricia voor jou en die lid worden op of na 10 november 2021. Als zij leden doorverwijzen die zich voor deze datum hebben aangemeld bij Nutricia voor jou, dan tellen deze niet mee voor deze actie.
 2. Om bonuspunten te ontvangen, moeten bestaande leden hun gepersonaliseerde registratielink delen met anderen, de ontvanger van deze link moet zich direct registreren na het klikken op de unieke registratielink. Deze unieke registratielink maakt het mogelijk voor Nutricia om accounts te koppelen om het aantal scans bij te houden zodat Nutricia weet wanneer de bonuspunten kunnen worden uitgekeerd. Er worden geen persoonlijke gegevens over en weer zichtbaar voor de deelnemers van de accounts.
 3. Nieuwe deelnemers ontvangen 100 bonuspunten voor de eerste deelnemende Nutrilon verpakking die zij scannen, met een maximum van 100 bonuspunten.
 4. Bonuspunten worden getoond onder ‘Acties’ in ‘Mijn puntensaldo’.
 5. Wanneer een nieuwe deelnemer 100 extra bonuspunten bereikt, ontvangt de bestaande deelnemer die deze nieuwe deelnemer heeft doorverwezen 100 extra bonuspunten, deze worden weergegeven onder ‘Acties’ in ‘Mijn bonuspunten’.
 6. Bestaande deelnemers kunnen zoveel personen doorverwijzen als ze willen, maar kunnen maximaal 300 extra bonuspunten verdienen, dit staat gelijk aan maximaal 3 vrienden.
 7. Wij behouden ons het recht voor om deze "tell a friend" aanbieding op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te sluiten of te verwijderen.
Artikel 6: Promoties
 1. Van 22 mei t/m 4 juli 2023 (de "Actieperiode") organiseert Nutricia een tijdelijke promotie voor elk aan de actie deelnemend product gescand gedurende de Actieperiode (hierna: de "Actie"). Op deze Actie zijn deze gewijzigde voorwaarden inclusief dit gewijzigde artikel 6 van toepassing.
 2. Het sparen van de punten is gekoppeld aan de QR codes die te vinden zijn op de folie aan de binnenzijde van de Deelnemende Nutrilon-producten.
 3. Deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. Door deel te nemen aan het Programma, gaat de deelnemer akkoord met deze gewijzigde voorwaarden.
 4. Voor de aan de Actie deelnemende producten Nutrilon 2, 3, 4, 5, 5 vanille, 6, 6 vanille, Prosyneo H.A. 2, Content 2, Melk & Plantaardig 2, 1+ en Bio 2 zullen gedurende de Actieperiode extra punten ontvangen worden. Voor deze promotie is artikel 2.7 van deze voorwaarden, maximaal 10 unieke QR codes per maand per account van toepassing.
 5. Nutricia behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de voorwaarden van het programma en of de Actie tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal op de website van Nutricia worden geplaatst, voorzien van een wijzigingsdatum.
 6. Dit artikel 6 is niet langer van toepassing na de Actieperiode.
Artikel 7: Deelnemende Producten
De volgende Nutricia producten zullen een unieke QR code bevatten aan de binnenzijde van de verpakking voor deelname aan het Programma:
 • Nutrilon 2
 • Nutrilon 3
 • Nutrilon 4
 • Nutrilon 4 vanille
 • Nutrilon 5
 • Nutrilon 5 vanille
 • Nutrilon 6
 • Nutrilon Prosyneo H.A. 2 (zal uit het assortiment verdwijnen)
 • Nutrilon Content 2
 • Nutrilon Melk & Plantaardig 2
 • Nutrilon Melk & Plantaardig 1⁺
 • Nutrilon Bio 2
 • (tezamen genoemd: de “Deelnemende Producten”)
Nutricia ondersteunt de aanbeveling van de Wereld Gezondheidsorganisatie (“WHO”) die oproept tot exclusieve borstvoeding in de eerste zes (6) maanden van het leven en de continuatie van borstvoeding naast de introductie van veilige en toepasselijke aanvullende voeding na de eerste zes (6) maanden. Nutricia heeft daarom een beleid opgesteld in verband met borstvoeding substituten.

De volgende producten zijn geheel uitgesloten van het Programma. Deze producten bevatten derhalve geen unieke QR code. De deelnemer kan gespaarde punten ook nooit gebruiken voor het kopen van de Uitgesloten Producten:
 • Nutrilon Volledige Zuigelingenvoeding 1 (inclusief Nutrilon Volledige Zuigelingenvoeding 1,2kg)
 • Nutrilon DuoBalans 1
 • Nutrilon Prosyneo H.A. 1
 • Nutrilon Content 1
 • Nutrilon Pepti 1 & 2
 • Nutrilon Omneo 1 & 2
 • Nutrilon Melk & Plantaardig 1
 • Nutrilon Bio 1
 • (tezamen genoemd: de “Uitgesloten Producten”)
De Uitgesloten Producten zijn uitgesloten omdat Nutricia de aanbeveling van de WHO volgt in verband met borstvoeding substituten en op basis van EU 2016/128 artikel 8 lid 5.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
 1. Deelname aan het Programma impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Nutricia kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
  • Transmissies via het internet.
  • Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.
  • De gevolgen van virussen, bugs, en anomalieën.
  • Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
 2. Nutricia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties die betrekking hebben op het verloop van het Programma, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van het Programma om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site www.nutriciavoorjou.nl. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de https://nutrilon-scan-en-spaar.nl en Nutricia website en de deelname aan het Programma vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Nutricia kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavig Programma zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Nutricia behoudt zich het recht voor om na te gaan of de toepasselijke wet- en regelgeving en het Programma en deze voorwaarden worden gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Niettemin is Nutricia niet verplicht alle ingezonden formulieren/ aangemaakte accounts systematisch te controleren. Nutricia en gelieerde entiteiten zijn ten aanzien van de deelnemers op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot de werking van het platform of de QR code, met inbegrip wat betreft de levering daarvan, hun staat, eigenschappen of de eventuele gevolgen, incidenten of ongevallen veroorzaakt door de plaatsing, het bezit of het gebruik ervan.
 3. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook in hoofde van Nutricia.
Artikel 9: Rechten Danone
 1. Nutricia behoudt zich het recht voor om het Programma, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de punten en de beloningen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat overigens haar aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt.
 2. Nutricia kan deze voorwaarden voor het Programma te allen tijde eenzijdig en naar eigen goeddunken wijzigen. Nutricia stelt deelnemers door vermelding op de website op de hoogte van deze wijziging.
Artikel 10: Contact
Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot dit Programma of de voorwaardenkunnen schriftelijk aan bovengenoemd adres worden verstuurd of kunnen aan Nutricia worden meegedeeld via het contactformulier op de Nutricia website: www.nutriciavoorjou.nl
Artikel 11: Diversen
 1. Op deze voorwaarden zijn de Danone gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing welke terug te vinden zijn op https://nutrilon-scan-en-spaar.nl
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.nutriciavoorjou.nl, het Nutrilon Scan & Spaar programma en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, inclusief de QR-codes, komen toe aan Nutricia.
 3. Niets uit of met betrekking tot dit Programma mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nutricia.
 4. Deze voorwaarden en het Programma en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Nederlandse recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.
 5. Aldus opgemaakt te Zoetermeer, 05-07-2023.